Studijní programy a přijímací řízení

Doktorské studijní programy (doba studia 4 roky)

EKONOMIKA A MANAGEMENT (6208 P)

Studijní obor:

  • Řízení a ekonomika podniku (PS, KS) 

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA (6202 P)

Studijní obor:

  • Ekonomická informatika (PS, KS)

Jak probíhá studium

Studium může být ve formě interní nebo externí. Interní studenti mají nárok na stipendium a podílejí se na výuce. Každý student - doktorand má svého školitele, který studentovi pomáhá v jeho výzkumné činnosti.

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce, která obsahuje výsledky studentovy vědecké činnosti. Součástí studia je i zahraniční stáž.

Proč studovat

Absolvent doktorského studia oboru získá kompetence, které bude moct uplatnit ve vědecko-výzkumných odděleních velkých podniků, stejně tak i jako vedoucí pracovník vyšších stupňů řízení. Bude schopen řídit výzkumné týmy a bude umět tvůrčím způsobem aplikovat vědecko-výzkumná řešení do podnikové, ekonomické a manažerské sféry.

Vysvětlivky:
PS = prezentační forma studia
KS = kombinovaná forma studia
AJ = studium také v angličtině

Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu do všech studijních oborů se přijímají pouze v elektronické podobě do 19. 6. 2016.

Administrativní poplatek lze platit pouze bankovním převodem do 19. 6. 2016.

Prosíme o pečlivé vyplnění všech údajů v přihlášce více informací - viz níže.

Přijímací řízení do prezenčního a kombinovaného studia pro ak. rok 2016/2017

Termín přijímacích zkoušek:

Další informace

Administrativní poplatek: 550,- Kč

Zpracovávám...